หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021 โดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จากอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย เรียนเชิญท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางใหม่การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ"