หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (The 11th Payap University Research Symposium 2021 ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live ซึ่งเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ