หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธิเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธิเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธิเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ อาคารประกาศก และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “การวิจัยเชิงบูรณาการ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังกำหนดการนี้ กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ