หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “การเขียนอย่างไรเพิ่มโอกาสได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังกำหนดการนี้ กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ