หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยตามทิศทางของการพัฒนาประเทศ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดังกำหนดการนี้ กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย กล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 - 10.30 น.