หน้าหลัก      หลักการและวัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม หรือนำไปสู่การสืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อมุ่งเน้นให้ คณาจารย์ และบุคลากร มีเวทีในการเผยแพร่งานวิจัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้สนใจทั่วไปมีเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น