หน้าหลัก      รูปแบบการประชุมและลักษณะผลงานวิจัย การเสนอผลงาน

รูปแบบการจัดการประชุม
 
  1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live
  2. การนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  การ Live ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีและตอบข้อซักถาม 5 นาที