หน้าหลัก      รูปแบบการประชุมและลักษณะผลงานวิจัย การเสนอผลงาน

รูปแบบการจัดการประชุม
 
  1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบออนไลน์ 
  2. การนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation รูปแบบออนไลน์ รูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีและ
     ตอบข้อซักถาม 5 นาที