หน้าหลัก      รูปแบบการประชุมและลักษณะผลงานวิจัย การเสนอผลงาน
รูปแบบการจัดการประชุม
           การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
           การนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation รูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
              ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีและตอบข้อซักถาม 5 นาที