หน้าหลัก      เวลาและสถานที่จัดประชุม
วัน - เวลา -  สถานที่จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย :
  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568  
►  เวลา 08.00 – 17.00 น.      
►  สถานที่  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  นำเสนอรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting