หน้าหลัก      กำหนดการลงทะเบียน เงื่อนไขและตอบรับ
กำหนดการลงทะเบียนและตอบรับ

วันที่ รายละเอียด
ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยฯ ลงทะเบียน กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ นามสกุล และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  มาที่ e-mail : symposium@payap.ac.th

วันที่ 15 มกราคม 2567

แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย

วันที่ 26 มกราคม 2567

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
   

หมายเหตุ

ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ หรือเข้าร่วมฟังการนำเสนอ สามารถลงทะเบียนได้ที่  คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

เงื่อนไขการรับสมัคร
          1. ผู้นำเสนอบทความวิจัยต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author)
          2. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบอีเมลเท่านั้น
          3. การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกเมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ