หน้าหลัก      กำหนดการลงทะเบียน เงื่อนไขและตอบรับ
กำหนดการลงทะเบียนและตอบรับ

วันที่ รายละเอียด
ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยฯ ลงทะเบียน กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ นามสกุล และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  มาที่ e-mail : symposium@payap.ac.th

วันที่ 15 ธันวาคม 2567

แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย

วันที่ 26 มกราคม 2568

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
   
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
   

หมายเหตุ

ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ หรือเข้าร่วมฟังการนำเสนอ สามารถลงทะเบียนได้ที่  คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

เงื่อนไขการรับสมัคร
          1. ผู้นำเสนอบทความวิจัยต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author)
          2. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบอีเมลเท่านั้น
          3. การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกเมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ