หน้าหลัก      กำหนดการยื่นใบสมัคร เงื่อนไขและตอบรับ
กำหนดการยื่นใบสมัครและตอบรับ

วันที่ รายละเอียด
ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยฯ ลงทะเบียน กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ นามสกุล และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  มาที่ e-mail  symposium@payap.ac.th

วันที่ 15 มกราคม 2564

แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย

วันที่ 27 มกราคม 2564

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
   
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live
   

หมายเหตุ

ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่  คลิกเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่นี่
 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น 

2. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร ลงทะเบียน กรอกใบสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับข้อความเมล์ตอบกลับจากผู้ประสานงานกลางเท่านั้น

3. การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกให้เมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ