หน้าหลัก      กำหนดการประชุมนำเสนอผลงาน
กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา        
08.30 - 08.55 น. พิธีเปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)
กล่าวเปิดการประชุม โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
   
09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)
 
 
  ประกาศรางวัล  Best Paper Award (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)
 
 
     
09.00 -12.00  น.
 
การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
- ก) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
- ข) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
- ค) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
- ง) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
- จ) กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 
     
13.00 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
- ก) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
- ข) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
- ค) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
- ง) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
- จ) กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)