หน้าหลัก      กำหนดการประชุมนำเสนอผลงาน
กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย : วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา        
08.30 - 08.55 น. พิธีเปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)
กล่าวเปิดการประชุม โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
   
09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)
เรื่อง "ทิศทางใหม่การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ"  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์
 
  ประกาศรางวัล (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)
- รางวัล Best Paper Award
 
     
09.00 -12.00  น.
 
การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- ก) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
- ข) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ค) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
- ง) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
- จ) กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 
     
13.00 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- ก) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
- ข) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ค) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
- ง) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
- จ) กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)