หน้าหลัก      การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม
การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) (Download)

1. คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยโดยใช้ไฟล์ template_research_articles 

 • การจัดเตรียมต้นฉบับใช้โปรแกรม  Microsoft Word 2007 หรือ Microsoft Word 2003 หรือ MicrosoftWord 2010 และให้บันทึกอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .docx  หรือ .doc
 • การจัดเตรียมบทความวิจัยให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4  จัดพิมพ์แนวตั้ง (portrait) และตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) จากขอบบนของกระดาษ 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.)ขอบล่าง 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบซ้าย 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบขวา 0.76 นิ้ว (1.93 ซม.)และระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รูปแบบตัวอักษร ใช้ TH SarabunNew รายละเอียดดังนี้
 • ชื่อเรื่อง (Title) : ภาษาไทย และตามด้วยภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดวางไว้ตำแหน่งกลางหน้ากระดาษ
 • ชื่อผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author)  ชื่อผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) และผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author)(ถ้ามี) : ให้ระบุชื่อและชื่อสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดวางไว้ตำแหน่งกลางหน้ากระดาษ (กรุณาใส่ * ที่ท้ายนามสกุล ของผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) ) และให้พิมพ์ Footnote เฉพาะหน้าที่ 1 เท่านั้น โดยระบุข้อมูลสังกัด/หน่วยงาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน และอีเมล (e-mail) กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ จัดวางไว้ตำแหน่งชิดซ้าย
 • ชื่อหัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดวางไว้ตำแหน่งชิดซ้าย ชื่อหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา      
 • เนื้อหา ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ตัวปกติ การจัดพิมพ์เนื้อหาในแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาโดยตั้งค่าการกระจายแบบไทย (Thai distributed)
 • กรณีมีการนำเสนอรูปภาพประกอบ  รูปภาพที่ใช้ต้องมีความคมชัดเพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน และจัดวางรูปภาพไว้ตำแหน่งกลางหน้ากระดาษ และทุกรูปภาพจะต้องมีหมายเลขกำกับและชื่อภาพให้ชัดเจน (ดังตัวอย่าง) คำว่า “ภาพที่....” ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ชื่อภาพใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ จัดวางไว้ตำแหน่งกลางหน้ากระดาษ

รูปที่ 1ลักษณะกราฟโค้งปกติ (Normal Curve)
 

 • การจัดทำตารางการนำเสนอ   ตารางทุกตารางต้องมีหมายเลขและคำบรรยายกำกับเหนือตาราง โดยหมายเลขของตารางให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดวางไว้ตำแหน่งชิดซ้าย สำหรับคำบรรยายกำกับเหนือตารางใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ สำหรับเนื้อหา ควรตีเส้นกรอบตาราง (ดังตัวอย่าง) ข้อมูลในตาราง และคำอธิบายใต้ตารางใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ
อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
  ธุรกิจส่วนตัว 151 37.75
  พนักงานบริษัท 123 30.75
  รับราชการ 114 28.50
  อื่น ๆ (แม่บ้าน 9 คน ว่างงาน 3 คน) 12 3.00
  รวม 400 100.00

จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมา พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 28.50 และอื่น ๆ (แม่บ้าน 9 คน ว่างงาน 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.00
 
 • รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและการเขียนเอกสารอ้างอิง  ใช้การอ้างอิงระบบ APA 7th edition เรียงรายการภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเรียงลำดับตามตัวอักษร
 • ก่อนส่งไฟล์บทความวิจัย ให้ลบคำชี้แจงที่เป็นอักษรตัวเอนสีแดงในไฟล์ template_research_articles ออกให้หมด
 • หมายเหตุการอ้างอิงใช้ระบบ APA  ดูตัวอย่างได้ที่ (คลิกดูตัวอย่าง)
 
2. องค์ประกอบของบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
    2.1 ส่วนต้น

 • ชื่อเรื่อง (Title) : ภาษาไทย และตามด้วยภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author)  ชื่อผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) และผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) (ถ้ามี)
 • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)  ควรมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
 • คำสำคัญ (Keywords) : ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  3 - 5 คำ
   2.2 ส่วนเนื้อหา
 • ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา/บทนำ
 • วัตถุประสงค์การวิจัย
 • สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 • ขอบเขตการวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม
 • กรอบแนวคิดการวิจัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย: ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผลการวิจัย
 • การสรุปผล
 • การอภิปรายผล
 • กิตติกรรมประกาศ
 • เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์. (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 มิถุนายน 2565,จาก http://lib.payap.ac.th/own_research/index.html.3. บทความวิจัย สาขาภาษาศาสตร์ (English Article) เนื้อหาประกอบด้วย
    3.1 Introduction

 • Title : Thai and English
 • Author and Co-author (if any) : Thai and English, full names, offcial name and affiliations of all authors, E-mail address and full postal addres of the corresponding author as footnotes.
 • Abstract : Thai and English : should not exceed than 250 words.
 • Keywords : Thai and English : 3 - 5 words.
    3.2 Content
 • Background, and Introduction
 • Purposes of the Research
 • Literature Review
 • Research Methodology
 • Data Analysis
 • Research Results/Findings and Discussion
 • Conclusion, Contirbutions, and Suggestions/Recomendations
 • References

4. ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนำเสนอในวันประชุม จะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุมในรูปแบบ Flash drive Proceedings และบนเว็บไซต์ https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000056