หน้าหลัก      การเตรียมบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

 1. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4  โดยมีเนื้อหาดังนี้
 • บทความวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)  สาขาสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)  เนื้อหาประกอบด้วย
 • (1) ส่วนต้น
  • 1.1 ชื่อเรื่อง (Title) : ภาษาไทย และตามด้วยภาษาอังกฤษ
  • 1.2 ชื่อผู้เสนอบทความ (Author) และผู้เขียนร่วม (Co-author) (ุถ้ามี) : ให้ระบุชื่อและชื่อสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนใน Footnote ให้ระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
  • 1.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) : ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด โดยไม่เกิน 350 คำ
  • 1.4 คำสำคัญ (Keywords) : ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • (2) ส่วนเนื้อหา
  • 2.1 ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา/บทนำ (Background/Introduction)
  • 2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Purposes of the Research) / สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) (ถ้ามี) / ขอบเขตการวิจัย (Scope of Study)
  • 2.3 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) / กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
  • 2.4 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) : ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
  • 2.5 ผลการวิจัย (Research Results) และการอภิปรายผล (Discussion of Results)
  • 2.6 การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
  • 2.7 เอกสารอ้างอิง (References) : ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)

 • บทความวิจัย สาขาภาษาศาสตร์ (English Article) เนื้อหาประกอบด้วย
 • (1) Introduction
  • 1.1 Title : Thai and English
  • 1.2 Author and Co-author (if any) : Thai and English, full names, offcial name and affiliations of all authors, E-mail address and full postal addres of the corresponding author as footnotes.
  • 1.3 Abstract : Thai and English : should not exceed than 350 words.
  • 1.4 Keywords : Thai and English 
 • (2) Content
  • 2.1 Background, and Introduction
  • 2.2 Purposes of the Research
  • 2.3 Literature Review
  • 2.4 Research Methodology
  • 2.5 Data Analysis
  • 2.6 Research Results/Findings and Discussion
  • 2.7 Conclusion, Contirbutions, and Suggestions/Recomendations
  • 2.8 References


2. ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนำเสนอในวันประชุม จะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุมในรูปแบบ Flash drive Proceedings และบนเว็บไซต์ https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000050