หน้าหลัก      การเตรียมการนำเสนอ
การเตรียมการนำเสนอผลงาน

  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาการวิจัย ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564
  • ผู้เข้าร่วมเตรียมไฟล์การนำเสนอด้วยตนเอง เป็นไฟล์ PowerPoint และ/หรือ บันทึกเป็น PDF เพื่อเตรียมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564