หน้าหลัก      การเตรียมการนำเสนอ
การเตรียมการนำเสนอผลงาน

  • ผู้นำเสนอบทความวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาการวิจัย ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
  • ผู้นำเสนอบทความวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint และ บันทึกเป็น PDF ให้ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566