หน้าหลัก      การเตรียมการนำเสนอ
การเตรียมการนำเสนอผลงาน

          ผู้นำเสนอบทความวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
               ส่งกลับให้ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาขาการวิจัยย่อย ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568

          ผู้นำเสนอบทความวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint และ บันทึกเป็น PDF ให้ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568