หน้าหลัก      อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้สมัครนำเสนอบทความ

อัตราค่าลงทะเบียน

 

บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000 บาท/บทความ  
บทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท/บทความ  

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0   เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียน ได้ที่  https://forms.office.com/r/5j2b8d58Sk 
และพร้อมจัดส่งไฟล์ที่สแกนของ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และบทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF) มาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับข้อความเมล์ตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง)

 

 

***หมายเหตุ :  -  กรณีบทความวิจัย ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง