หน้าหลัก      ลงทะเบียน
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ หรือเข้าร่วมฟังการนำเสนอ สามารถลงทะเบียนได้ที่

          1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ เว็บไซต์ : https://forms.office.com/r/GygmmRSTtq
              หรือ ผ่าน QR code ด้านล่างนี้
          

          2. ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  E-mail : 
symposium@payap.ac.th ดังนี้
                               
 • สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
                                 บทความวิจัยฉบับเต็ม(ชนิดไฟล์ word และ PDF)
 
          ***หมายเหตุ :
          -  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการชำระเงินและบทความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลาง
             ผ่านระบบอีเมลเท่านั้น
          -  กรณีบทความวิจัย
ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง