หน้าหลัก      ลงทะเบียน
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ หรือเข้าร่วมฟังการนำเสนอ สามารถลงทะเบียนได้ที่ 
  1. คลิกลงทะเบียน (Click) : หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้


  1. ส่งบทความและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : symposium@payap.ac.th 
            - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
            - บทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF)


*** หมายเหตุ :
- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการชำระเงินและบทความความวิจัยฉบับเต็ม 
(ชนิดไฟล์ word และ PDF) 
และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบอีเมลเท่านั้น
- การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกเมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ

- กรณีบทความวิจัย ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง