หน้าหลัก      แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

          ลงทะเบียนได้ที่ :  https://forms.office.com/r/GygmmRSTtq  และพร้อมจัดส่งไฟล์ที่สแกนของ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และบทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF) มาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับข้อความเมลตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง)

 

 

***หมายเหตุ  -  กรณีบทความวิจัย ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง