หน้าหลัก      กำหนดการนำเสนอผลงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานจริง  รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live  มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินการ ดังนี้

     1.กำหนดให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความเข้าทดสอบระบบการใช้งาน ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

มีลิงค์แจ้งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ดังนี้
 
         1.1 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
              1.1.1 ผู้นำเสนอห้อง SR412 e-mail : symposium01@payap.ac.th
              1.1.2 ผู้นำเสนอห้อง SR413 e-mail : symposium02@payap.ac.th
              1.1.3 ผู้นำเสนอห้อง SR422 e-mail : symposium03@payap.ac.th

         1.2 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ฯ 
              1.2.1 ผู้นำเสนอห้อง SR427 
e-mail : symposium05@payap.ac.th
              1.2.2 ผู้นำเสนอห้อง SR428 e-mail : symposium06@payap.ac.th

        1.3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              1.3.1 ผู้นำเสนอห้อง SR423 e-mail : symposium04@payap.ac.th

        
1.4 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              1.4.1 ผู้นำเสนอห้อง SR423 e-mail : symposium04@payap.ac.th

                     
       1.5 
ผู้เข้าร่วมเตรียมไฟล์การนำเสนอด้วยตนเอง และในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอไม่พบ e-mail ดังกล่าว โปรดท่านตรวจสอบ e-mail ใน junk mail/spam/เมล์ขยะ
 
     2.กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) 
        2.1 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์   
ห้อง SR412 , SR413 , SR422          คลิกดาวน์โหลด
        2.2 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ฯ                            
ห้อง SR427 , SR428                        คลิกดาวน์โหลด
        2.3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ห้อง SR423                                       คลิกดาวน์โหลด
        2.4 กุล่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ                   
ห้อง SR423                                      คลิกดาวน์โหลด
        2.5 กลุ่มภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)                                            คลิกดาวน์โหลด

     3.กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ภาพรวม)  คลิกดาวน์โหลด

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Microsoft Team  คลิกดาวน์โหลด


หมายเหตุ  :  หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้งานผ่านระบบ Microsoft Teams Live โปรดติดต่อกลับไปยังอีเมล์ประจำห้องที่ท่านนำเสนอ ดังกล่าว