หน้าหลัก      รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พ.ศ.2565
รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ พ.ศ.2565 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)/(Full Paper) (Download) New!!!
  • ปกหน้า                                             (Download) New!!!
  • ปกใน                                                (Download) New!!!
  • คำนำ/สารบัญ/คำกล่าว                        (Download) New!!!
   • อธิการบดี
   • ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
   • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ
   • ประวัติ Keynote speaker วิทยากรบรรยายพิเศษ
  • บทความวิจัย กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์                                      (Download) New!!!
  • บทความวิจัย กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์           (Download) New!!!
  • บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 (Download) New!!!
  • บทความวิจัย กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (Articles Linguistic)        (Download) New!!!
  • ภาคผนวก                                                                             (Download) New!!!
  • ปกหลัง                                                                                 (Download) New!!!