หน้าหลัก      การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรมมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

          1. การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรง
              คุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
          2. 
การพิจารณาเลือกบทความในการนำเสนอ พิจารณาจากบทความวิจัยฉบับเต็ม
          3. 
การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้เสนอบทความต้องนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
          4. 
การรวบรวมบทความเพื่อจัดทำ Flash dirve Proceeding ผู้นำเสนอบทความต้องนำเสนอบทความในวันประชุม
          5. การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุม
              วิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการพิจารณาบทความทางวิชาการ 

          1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะ กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
          2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
          3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
          4. กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
          5. กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)