หน้าหลัก      การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรมมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
  2. การพิจารณาเลือกบทความในการนำเสนอ พิจารณาจากบทความวิจัยฉบับเต็ม
  3. การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้เสนอบทความต้องนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. การรวบรวมบทความเพื่อจัดทำ Flash dirve Proceeding ผู้นำเสนอบทความต้องนำเสนอบทความในวันประชุม
  5. การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ถือเป็นที่สุด
ประกาศผลการพิจารณาบทความทางวิชาการ 
  1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะ กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
  2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
  3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์
  4. กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
  5. กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)