หน้าหลัก      รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พ.ศ.2567
รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
     รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ พ.ศ. 2567 (Proceedings 2024) ฉบับเต็ม(Full Paper)  >> 
ดาวน์โหลด  << New!!!
          ♦ หน้าปก                                                                                           >> ดาวน์โหลด << New!!!           
          ♦ ปกใน                                                                                              >> ดาวน์โหลด << 
New!!!
          ♦ คำนำ/สารบัญ/คำกล่าว                                                                      >> ดาวน์โหลด << New!!!
                    • อธิการบดี
                    • ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
                    • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ
                    • ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษ
          ♦ บทความวิจัย กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์                                                >> ดาวน์โหลด << 
New!!!
          ♦ บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           >> ดาวน์โหลด << New!!!
          ♦ บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                      >> ดาวน์โหลด << New!!!
          ♦ บทความวิจัย กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์                     >> ดาวน์โหลด << New!!!
          ♦ บทความวิจัย กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์                                                 >> ดาวน์โหลด << New!!!
          ♦ ภาคผนวก                                                                                       >> ดาวน์โหลด << New!!!
          ♦ ปกหลัง                                                                                           >> ดาวน์โหลด << New!!!