หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (New!!!)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (New!!!)


  • กำหนดการลงทะเบียนกรอกใบสมัคร แตั้งแต่ วันที่1 กันยายน 2563 - 8 มกราคม 2564

  • รูปแบบการประชุม : 

1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live

2. การนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

    การ Live ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีและตอบข้อซักถาม 5 นาที 


  • วัน-เวลา- สถานที่จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย :
                        วันศุกร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 – 17.00 น.              
                        สถานที่  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว) อำเภอเมือง
                        จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams