หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบุคคลที่สนใจ เรื่อง รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 (New!!!)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบุคคลที่สนใจ เรื่อง รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 (New!!!)

          มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวง  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  (The 11th Payap University Research Symposium 2021 ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft TeamsLive  ซึ่งเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าว สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
          ทั้งนี้  ผู้นำเสนอและบุคคลที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร "รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  (Proceedings The 11th Payap University and UNRN  Research Symposium 2021)"  ตามลิงค์นี้ หรือเว็บไซด์ www.symposium.payap.ac.th / หัวข้อเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน