หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รับชมเทปบันทึกภาพบรรยากาศ ถ่ายทอดพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021) (New!!!)

รับชมเทปบันทึกภาพบรรยากาศ ถ่ายทอดพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021) (New!!!)

รับชมเทปบันทึกภาพบรรยากาศ ถ่ายทอดพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN  Research Symposium 2021 โดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จากอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  ได้ที่ลิงค์