หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

News!!!  ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย :  ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มกราคม 2565

อัตราค่าลงทะเบียน:

ประเภทผู้สมัคร
 
อัตราค่าลงทะเบียน   
15 กันยายน 2564 – 7 มกราคม 2565
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000บาท/บทความ
บทความภาษาอังกฤษ(English Language) 3,000บาท/บทความ


ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
เลขที่บัญชี 502-1-35428-0

 
การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยเป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อในกลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้
ก. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
ข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค. สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
ง. สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มการบัญชี)
จ. สาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและกรอกใบสมัคร ***
          7.1 ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์การสมัคร นี้ https://bit.ly/3tprDWs  หรือผ่าน QR codeด้านล่างนี้


 
            7.2 ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  E-mail :symposium@payap.ac.thดังนี้
          - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
          - บทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF)

*** หมายเหตุ :
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อท่านลงทะเบียน กรอกใบสมัคร ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม
  และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบ E-mail

- กรณีบทความวิจัยไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง / ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร / คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง
โทร.053-851478-86 ต่อ 7202 , 7204, 7205