หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และกำหนดการนำเสนอผลงาน 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


1.กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย)  ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
   (เวลาการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
    

         1.1 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ 

          ห้อง SR412 (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99668750450?pwd=N3pvNDZHWWRXaTl2S29rcGhLOHdCQT09
Meeting ID: 996 6875 0450
Passcode: 463343


ประธาน : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์

  
ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 09.00-09.20 น. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการแคนนาบิสและสมุนไพรไทย
 
เขตไท  ลังการ์พินธุ์
อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์
2 09.21-09.40 น. ศึกษากรณีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 โนรี แสงโมลี
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
3 09.41-10.00 น. มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ รุจีรัตน์ ไทยเจริญ
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
4 10.01-10.20 น. การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยหน่วยงานภายนอก :ศึกษากรณีการสอบสวนซ้ำ ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สุชาดา  รัตนพิบูลย์
5 10.21-10.40 น. ปัญหาการดำเนินคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายประเทศแคนาดา พฤทธิ์เดช พรพิริยะวงษ์
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
6 10.41-11.00 น. การสั่งไม่ฟ้อง:ศึกษากรณีเหตุยกเว้นความผิด อนัญรัตม์ ชื่นธนานันต์
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

          ห้อง SR413 (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98371192602?pwd=TjkwN0IzVHRuRjJTbnkxU3dZa1ZsQT09
Meeting ID: 983 7119 2602
Passcode: 447706

ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย ชัยอาภร
รองประธาน : อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

 

ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 09.00-09.20 น. Enhancing Writing Proficiency and Metacognitive Skills of 6thGrade Bhutanese ESL Students Through Collaborative Writing Process Pema Chodup
Saber Alavi Hosseini
2 09.21-09.40 น. Investigating the impact of self-directed learning model on self-assessment and descriptive writing ability among the ninth grade Bhutanese ESL learners Kinzang Chophel
Saber Alavi Hosseini
3 09.41-10.00 น. Investigating the Effects of Extensive Reading Through the Self-directed Learning Model to Enhance Reading Comprehension and Reading Motivation of Bhutanese Students Pema Dorji
Sonporn Sirikhan
4 10.01-10.20 น. The Study of the Effects of Reciprocal Reading Instruction (RRI) on Bhutanese Students’ Reading Comprehension and Cultural Awareness Nima Gyeltshen
Sonporn Sirikhan
5 10.21-10.40 น. Improving Ninth-Grade Bhutanese StudentsDescriptive Writing Skills through the Integration of Scaffolding Strategies with the Writing Process Approach Mon Bir Kalden
Saber Alavi Hosseini

 
6 10.41-11.00 น. การตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์       
พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ    
ปวริศา ศิรินันท์                
ศจีแพรว โปธิกุล            
และ โทโมเอะ อซาอิ
7 11.01-11.20 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการสนับสนุนทางสังคม ทัศนีย์ หอมกลิ่น          
อารยา ผลธัญญา               
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
8 11.21-11.40 น. ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สรธีดา เขื่อนศรี            
ธันยากร ต้นชลขันธ์      
ปุณณาสา โพธิพฤกษ์        
อภิชา อินสุวรรณ             
นงนภัส พันธ์พลกฤต

            ห้อง SR413 (ภาคบ่าย 13.00 - 15.00 น.)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98653978909?pwd=N1ZGNnZrZnZZcktTQkovZk8vYmswQT09
Meeting ID: 986 5397 8909
Passcode: 164735


ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย ชัยอาภร
รองประธาน : อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 13.20-13.40 น. William Bedford’s 1604 Copy of Chester’s Whitsun Plays: A Reformation Reconstruction Theodore Lerud
2 13.41-14.00 น. เจเนอเรชั่นวายในชีวิตวิถีใหม่: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานและความผูกพันต่องาน ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล         
ทัศนีย์ หอมกลิ่น และ       
พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
3 14.01-14.20 น. การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยนศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมธี พุทธวงศ์
มาริ แก้วแดง
4 14.21-14.40 น. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นันทพร ผลอนันต์               
วีรินทร์รภัฎ รักธรรม
5 14.41-15.00 น. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครู มหาวิทยาลัยทักษิณด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E นพเก้า ณ พัทลุง


        1.2 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ฯ
        ห้อง SR427 (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.)                
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96714350259?pwd=NXkxWTY5NHNVcHNWYlRCTi9CR2NYdz09
Meeting ID: 967 1435 0259
Passcode: 423765


ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์
รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 09.00 – 09.20 น. ปัจจัยเหตุและผลของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคบริการของประเทศไทย กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล      
2 09.21 – 09.40 น. ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อการว่างงาน ณัฐริกา สุวรรณรัตน์  
ธรรญชนก เพชรานนท์
วราภรณ์ นันทะเสน
นิศาชล ลีรัตนากร
3 09.41 – 10.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย กมลวรรณ เกลี้ยงเกลา
ธรรญชนก เพชรานนท์
วราภรณ์ นันทะเสน
นิศาชล ลีรัตนากร
4 10.01 – 10.20 น. ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับอุปสงค์แรงงานไทย เนตรนภา เด่นรุ้ง   
5 10.21 – 10.40 น. การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพและผลกระทบต่อมูลค่าที่ดิน กรณีศึกษาสถานีแบริ่ง จิดาภา เถระกุล
ธรรญชนก เพชรานนท์
เก นันทะเสน
วิทยา ดวงธิมา
6 10.41 – 11.00 น. ผลกระทบจากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออัตราการตายและเศรษฐกิจในอาเซียน ธนาภรณ์  โยธาราษฎร์
วราภรณ์  นันทะเสน
เก  นันทะเสน
กันตพร  ช่วงชิด
7 11.01 – 11.20 น. The Relationship between Online Advertisement Communication and Purchasing Process: A Case of Thai Vietjet Airline          Krit Witthawassamrankul

        ห้อง SR427 (ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.) 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91402521298?pwd=SkpMS25jMnE5SkhsNFdWSEhwZlV2dz09
Meeting ID: 914 0252 1298
Passcode: 529236


ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์
รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 13.00 – 13.20 น. ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง อัณธิกา ภู่สำลี  
อาทิตย์ นุชเนตร
อลิษา ไวยาซีน 
ภานุวัฒน์ ณ ศรีโต
สโรชา มีอาษา
สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
อนุชมา ธูปแก้ว
2 13.21 – 13.40 น. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับเพศชาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ญาธิดา ตรั่น        
พรรณนุช ชัยปินชนะ
3 13.41 – 14.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี รัชฎา  บุญรินทร์
วันวิสา พิมพา      
4 14.01 – 14.20 น. การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี พิมพ์มาดา วรเศรษฐ์พงศา
วิชุตา นาคเถื่อน
5 14.21 – 14.40 น. แอปพลิเคชันสั่งอาหารร้านมีดีคาเฟ่ พชร คันธมาส 
อดิศร แก้วคำไสย์
เทพศิรินทร์ คงเจริญ
วัลทิยา จรดิษฐ์
สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
6 14.41 – 15.00 น. แอปพลิเคชันจองคิวร้านทำเล็บบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชฎารัช  พุ่มเรืองนาม
เจตนิภา ภูเดช   
สุนิสา ศุภโรจนี
จณิตา สุขเจริญพร
อาทิตยา เตินขุนทด
สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
7 15.01 – 15.20 น. การศึกษามาตรฐานและคุณภาพที่มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าในการให้บริการของสถานประกอบการสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สิรินทิพย์ สัตยาจิตอานุภาพ
ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
8 15.21 – 15.40 น. แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี เมฆวัฒนา สะยอวรรณ์
สุชาดา ปิ่นวนิชย์กุล
วาสนา หวังประเสริฐ
สรัลยา ศรีสุข
สุวัจนี ยาโคล
สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
อนุชมา ธูปแก้ว


            กลุ่มเศรษฐศาสตร์ฯ
         ห้อง SR428 (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.)      
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94372263560?pwd=VllvYitLaWhMT0ZLdTVyOHRiVndzUT09
Meeting ID: 943 7226 3560
Passcode: 359659

ประธาน : อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร
รองประธาน :รองศาสตราจารย์พรรณนุช   ชัยปินชนะ


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 09.00 – 09.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)กรณีศึกษา : ตัวแทนขายบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภาณุวิชญ์ โพธิ์งาม
2 09.21 – 09.40 น. ปัจจัยในการเลือกใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G (Fifth Generation) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคิญ ไวนุสิทธิ์
3 09.41 – 10.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิรวิชญ์ เหาตะวานิช
4 10.01 – 10.20 น. คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจกลับมาใช้บริการกำจัดแมลงซ้ำของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.บี.เอส เพสท์คอนโทรล พื้นที่ให้บริการในประเทศไทย สิริศักดิ์  อินตรา   
ณัฐวัฒม์  วงษ์ชวลิตกุล
พิทยา  ผ่อนกลาง 
5 10.21 – 10.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี น้ำฝน  เทพมณี
ณัฐวัฒม์  วงษ์ชวลิตกุล
พิทยา  ผ่อนกลาง
6 10.41 – 11.00 น. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ธัญพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อแอนด์ตั๊ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ
ณรงค์ชัย  ชูพูล
สุภาพร  ไชยรัตน์
7 11.01 – 11.20 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคไอศกรีม ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จันติมา จันทร์เอียด  
นุชษรา พึ่งวิริยะ

          ห้อง SR428 (ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.) 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93614976097?pwd=bllkcCt1bFYyS2ViWDBiWVhLV1ZnZz09
Meeting ID: 936 1497 6097
Passcode: 502686


ประธาน : อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร
รองประธาน :รองศาสตราจารย์พรรณนุช   ชัยปินชนะ


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 13.00 – 13.20 น. การท่องเที่ยววิถีมุสลิม: ความพึงพอใจและการรับรู้สัญลักษณ์ฮาลาล นัยนา  โง้วศิริ
2 13.21 – 13.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีนของประเทศไทย    ปทิต ดำคำ          
3 13.41 – 14.00 น. แอปพลิเคชันแจ้งเตือนรับประทานยา วณิชยา ยืนยง      
4 14.01 – 14.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษา งานบริหารหนี้เขตเชียงใหม่ จาริยา กันทากาศ
ประสิทธิ์ มะหะหมัด
5 14.21 – 14.40 น. การศึกษาแนวทางการแก้ไขการเกิดหนี้ค้างชำระของสินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชนัญญู พิมพ์ธารา
ประสิทธิ์ มะหะหมัด
6 14.41 – 15.00 น. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนท่องเที่ยวจากกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง:  กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วัลภา วงศ์จันทร์
รักษ์ พรหมปาลิต
วรพงศ์ ผูกภู่
กีรติ ตระการศิริวานิช
อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
รัตติกาล กันทาปวง
7 15.01 – 15.20 น. การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พินิจ  แกล้วเกษตรกรณ์
พิศมัย จารุจิตติพันธ์


        1.3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ห้อง SR423 (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.)
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92973121236?pwd=Ti9odmNQWDN6Vk15Z3hYT3VaVHpKZz09
Meeting ID: 929 7312 1236
Passcode: 813591

ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัช  ปะระไทย
              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพร  เต็งไตรรัตน์
              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด 


ลำดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ
1 09.00 – 09.20 น. สมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบขลู่ (Pluchea indica (Linn.) Less.) ที่มีวิธีเตรียมตัวอย่างต่างกัน กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
2 09.21 – 09.40 น. ระบบตรวจสอบถังขยะด้วยเทคโนโลยี IoT ธันวา รัตนกุล
ชลันธร โคตรชาดา
วิภา ธนานันท์
3 09.41 – 10.00 น. ระบบจดจำใบหน้าการเข้า – ออกงานด้วยเทคโนโลยี IoT
 
ถิรเจตน์ เจริญสุข
สิทธิชัย ชาเทราช
วิภา ธนานันท์
4 10.01 – 10.20 น. การหาความสัมพันธ์ของพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตภาคอีสานตอนใต้  โดยเทคนิคการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ ชนินทร เรืองอุดมสกุล
นันทวัฒน์ พาหา
5 10.21 – 10.40 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกต้นกล้าทุเรียน สุทธิพงษ์ คล่องดี
นลินี ชนะมูล


        1.4 กลุ่มภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)

ประธาน : Dr. Cathryn Yang
รองประธาน : Aj. Christina Scotte Hornéy

 

ลำดับ เวลา Time ชื่อบทความ Title ผู้นำเสนอ Presenter
1 8:41-9.00 A model for assessing local ownership of language development efforts Dr. Douglas Fraiser
2 9.01-9.20 Tampuan song: Parallels and contrasts between linguistic and ethnomusicology analysis Drs. Todd  Saurman and Mary Saurman
3 9.21-9.40 A brief outline of Chen phonology Hoipo Konyak and Dr. Mijke Mulder
4 9.41-10.00 Sentence final particles in Khamti Shan Dr. Douglas Inglis
5 10.01-10.20 Translating Pre-verbal Topical Subjects with Particle Δέin Koine Greek Hortatory Texts into Korean Dr. Taeho Jang
6 10.21-10.40 Analysis of a So hortatory text Aj. Linda Markowski
7 10.41-11.00 A comparative study of divine names in four Vietnamese Bible translations Vo Thi Thao Nguyen
 

2. หากท่านมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบโปรแกรม Zoom  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 
     2.1  ผู้ประสานงานกลุ่มเศรษฐศาสตร์ฯ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 086-6597501
     2.2  ผู้ประสานงานกลุ่มสังคมศาสตร์ฯ โทร. 081-1667946 หรือ
     2.3  ผู้ประสานงานกลาง  โทร. 081-8857700