หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญร่วมพิธีเปิด รับฟังการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด รับฟังการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

          มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN  Research Symposium 2022) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.00 - 17.00 น. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย  เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ  ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น
     
          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ / นักวิจัย / บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “การวิจัยเชิงบูรณาการ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ดังกำหนดการนี้  


                                                                                    กำหนดการ
เวลา รายการ
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษ 

ได้ที่ https://forms.gle/NDLWiQk1FyczSo337
 
08.30 -  08.55 น. พิธิเปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ อาคารประกาศก
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
กล่าวเปิดการประชุม โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
โดยรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ 
https://www.facebook.com/pyuofficial/videos/1154393218704897 
และพิธิปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) ได้ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial/videos/1030271447833711
 
09.00 - 10.00 น.
 
บรรยายพิเศษ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)เรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการ”   
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ 
https://www.youtube.com/watch?v=SeOySeQh_eg&t=65s
 
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
ท่านสามารถเข้ารับฟังได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้
09.00 -11.00 น. SR 423 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเช้า)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92973121236?pwd=Ti9odmNQWDN6Vk15Z3hYT3VaVHpKZz09
Meeting ID: 929 7312 1236
Passcode: 813591
09.00 – 11.00 น.
 
 
 

 
SR412 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคเช้า)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99668750450?pwd=N3pvNDZHWWRXaTl2S29rcGhLOHdCQT09
Meeting ID: 996 6875 0450
Passcode: 463343
09.00 – 11.40 น.
 
 
 

 
SR413 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคเช้า)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98371192602?pwd=TjkwN0IzVHRuRjJTbnkxU3dZa1ZsQT09
Meeting ID: 983 7119 2602
Passcode: 447706
13.20 – 15.00 น.
 
SR413 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคบ่าย)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98653978909?pwd=N1ZGNnZrZnZZcktTQkovZk8vYmswQT09
Meeting ID: 986 5397 8909
Passcode: 164735
09.00 – 11.20 น.
 
 
 

 
SR 427กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี (ภาคเช้า)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96714350259?pwd=NXkxWTY5NHNVcHNWYlRCTi9CR2NYdz09
Meeting ID: 967 1435 0259
Passcode: 423765
13.00 – 15.40 น.
 
 

 
SR 427กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี (ภาคบ่าย)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91402521298?pwd=SkpMS25jMnE5SkhsNFdWSEhwZlV2dz09
Meeting ID: 914 0252 1298
Passcode: 529236
09.00 – 11.20 น. SR 428กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี (ภาคเช้า)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94372263560?pwd=VllvYitLaWhMT0ZLdTVyOHRiVndzUT09
Meeting ID: 943 7226 3560
Passcode: 359659
13.00 – 15.20 น. SR428สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคบ่าย)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93614976097?pwd=bllkcCt1bFYyS2ViWDBiWVhLV1ZnZz09
Meeting ID: 936 1497 6097
Passcode: 502686
08.30 – 11.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ (ภาคเช้า)