หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)

ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ  จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2565

ทั้งนี้  ผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
"รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12" 
(Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม)

ได้ที่เว็บไซต์ https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/  หัวข้อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / รายงานการสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ พ.ศ.2565
หรือ

ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000050