หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หรือเข้ารับฟังการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถลงทะเบียน และ Scan QR code ได้ที่นี่

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หรือเข้ารับฟังการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถลงทะเบียน และ Scan QR code ได้ที่นี่

กำหนดการลงทะเบียน : วันที่ 1 ต.ค. ถึง 25 ธ.ค. 2565
อัตราค่าลงทะเบียน:

ประเภทผู้สมัคร
 
อัตราค่าลงทะเบียน   
1 ตุลาคม2564 – 25 ธันวาคม 2565
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000บาท/บทความ
บทความภาษาอังกฤษ(English Language) 3,000บาท/บทความ
            
ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
เลขที่บัญชี 502-1-35428-0

 
การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยเป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อในกลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้
ก. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
ข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค. สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
ง. สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มการบัญชี)
จ. สาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)


เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้นำเสนอบทความวิจัยต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author)
2. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบอีเมลเท่านั้น
3. การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกเมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ


ขั้นตอนการลงทะเบียน : ***
1.
ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์การสมัคร นี้ https://forms.office.com/r/5j2b8d58Sk   หรือผ่าน QR codeด้านล่างนี้


 
2.ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  E-mail :symposium@payap.ac.thดังนี้
   - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
   - บทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF)
 

*** หมายเหตุ :
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อท่านลงทะเบียน  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม
  และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบ E-mail

- กรณีบทความวิจัยไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง / ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร / คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง
โทร.053-851478-86 ต่อ 7202 , 7204, 7205