หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Designing a Sustainable Future with Creativity" การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Designing a Sustainable Future with Creativity" การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ "Designing a Sustainable Future with Creativity" การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์

สาขาที่เปิดรับ

  • บริหารธุรกิจ
  • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมการศึกษา
กำหนดการ
เปิดรับบทความ 20 ธันวาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งผลการคัดเลือก 25 เมษายน 2566
งานประชุมวิชาการ 9 มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0 2407 3888 ต่อ 2817-2819 Email: conference@bu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม :
 https://conference.bu.ac.th