หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13" (Proceedings 2023) (ฉบับเต็ม)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13" (Proceedings 2023) (ฉบับเต็ม)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13" (Proceedings 2023) (ฉบับเต็ม)
ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2566

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
"รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13" (Proceedings 2023) (ฉบับเต็ม)

ได้ที่เว็บไซต์ :
 https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/  ในหัวข้อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ / รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พ.ศ.2566 หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000056