หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ และนักวิจัย ส่งผลเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization” symposiumpyu ( 2023-05-15 14:38:19)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 symposiumpyu ( 2023-05-15 14:10:11)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC VII) symposiumpyu ( 2023-05-15 11:30:17)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13" (Proceedings 2023) (ฉบับเต็ม) symposiumpyu ( 2023-02-17 13:02:59)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Designing a Sustainable Future with Creativity" การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์ symposiumpyu ( 2023-02-02 10:31:55)